VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI SES ZA OBDOBIE OD ZAČIATKU ROKU K 30. OKTÓBRU 2015 A ZA 3. ŠTVRŤROK ROKU 2015

30 Okt 2015

Luxemburg 30. októbra 2015 – Spoločnosť SES S.A. (parížska burza NYSE Euronext a luxemburská burza: SESG) zverejnila finančné výsledky za obdobie deviatich mesiacov a troch mesiacov končiace dňa 30. septembra 2015.

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE ÚDAJE

Celosvetové obchodné aktivity spoločnosti SES generujú výnosy a rast zisku

  • Výnosy za obdobie od začiatku roku 2015 k 30. 10. 2015 vo výške 1 492,6 milióna eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 6,1 % (-2,9 % pri nemennom devízovom kurze).
  • Ukazovateľ EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) za obdobie od začiatku roku 2015 k 30. 10. 2015 vo výške 1 106,5 milióna eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zvýšenie o 5,4 % (-3,6 % pri rovnakom devízovom kurze).
  • Marža ukazovateľa EBITDA za obdobie od začiatku roku 2015 k 30. 10. 2015 vo výške 74,1 % (za rovnaké obdobie roku 2014: 74,6 %).
  • Zisk po zdanení od začiatku roku 2015 k 30. 10. 2015 sa zvýšil o 3,7 % na 473,5 milióna eur.

Stabilné faktory ovplyvňujúce strednodobý rast v oblastiach Global Video, Next Generation Data a „optická sieť na oblohe“

  • Počet HD TV kanálov sa zvýšil o 18,6 % (medziročne) na 2 178, rozšírenie vysielania v HD z 28,6 % na 30,6 % všetkých kanálov.
  • Od začiatku roku k 30. 10. 2015 zaistených šesť komerčných zmlúv na Ultra HD vysielanie s tým, že päť kanálov už vysiela.
  • Rozšírené partnerstvo so spoločnosťou StarTimes so špeciálnou kombináciou riešení spojených s infraštruktúrou a poskytovaním služieb.
  • SAT>IP Alliancia spoločnosti SES posilňuje a v celom odvetví získava stále väčšiu podporu.
  • Rozvíjanie aktivít spoločnosti SES v oblasti Next Generation Data prostredníctvom partnerstva so spoločnosťami Post Telecom and Softwire.
  • Firma O3b Networks po prvom roku plnej prevádzky teraz poskytuje služby 40 zákazníkom.

Karim Michel Sabbagh, prezident a generálny riaditeľ, k tomu hovorí: Spoločnosť SES zaznamenala i v treťom štvrťroku roku 2015 priaznivý vývoj. Ako prvej sa jej podarilo ponúknuť na komerčné využitie Ultra HD, nadviazala na úspešné spustenie prvého komerčného UHD kanálu v Európe, pearl.tv, a uzavrela v Európe a v Severnej Amerike ďalšie zmluvy s organizáciami Sky Deutschland, NASA TV, Fashion One, High 4K a TERN.

SES má pred sebou skvelé možnosti a spĺňa všetky predpoklady na to, aby dosahovala stabilný strednodobý až dlhodobý rast. Vďaka tomu, že uplatňujeme presne cielenú stratégiu, môžeme využiť príležitosti na uspokojenie značného dopytu v štyroch segmentoch trhu, v ktorých dnes spoločnosť SES pôsobí.   

Vďaka družiciam SES-9 a SES-10 sa výrazne zvýšia kapacita a možnosti, ako uspokojiť rastúci dopyt po službe Video na zahraničných trhoch, a v záujme poskytovania celosvetového riešenia vychádzajúceho z využitia satelitov, ktoré prinesie pridanú hodnotu, posilňujeme schopnosť spoločnosti SES zaisťovať služby v celosvetovom meradle a pracujeme na globalizácii našej infraštruktúry.

Družice SES-12, SES-14 a SES-15 zaistia optimálne uspokojovanie rôznych požiadaviek týkajúcich sa služieb Next Generation Data and Mobility tým, že dôjde k prepojeniu rozšírených zväzkov s globálnou družicovou platformou s vysokým výkonom. Skvalitnené cenovo výhodné vysokovýkonné satelitné pokrytie je pre spoločnosť SES motiváciou a inšpiráciou k vyvíjaniu nových aplikácií a príležitostí na ďalší rast s tým, že dlhodobých zákazníkov má už zaistených.

Družica SES-16/GovSat je prvou družicou spoločnosti SES, ktorá je určená pre zákazníkov z radov štátnych inštitúcií a ktorá ďalej rozšíri našu celosvetovú klientelu z oblasti štátnych inštitúcií. Dlhodobé vyhliadky spoločnosti SES v segmente riešenia pre štátne inštitúcie sú pritom veľmi sľubné.

Tieto investície dokonale doplňuje ponuka firmy O3b „optická sieť na oblohe“, ktorá má za sebou prvý rok úspešného fungovania. S tým, ako sa budú naše obchodné aktivity ďalej rozvíjať, bude spoločnosť SES môcť stále viac ťažiť z jedinečnej schopnosti ponúkať diferencované a doplnkové GEO/MEO riešenia.“

 

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Prehľad finančných výsledkov od začiatku roku 2015 do 30. októbra 2015

Výnosy skupiny boli vykázané vo výške 1 492,6 milióna eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 6,1 %, ku ktorému prispelo i posilnenie amerického dolára. Výnosy boli pri nemennom devízovom kurze o 2,9 % nižšie, najmä z dôvodu nižších tržieb z priameho predaja transpondérov na základe komplexnej zmluvy so spoločnosťou Eutelsat a vplyvom predĺženia zmlúv o zaistení kapacít s firmou EchoStar v spojitosti s družicami AMC-15/AMC-16 do okamihu, kedy bude začatá prevádzka družice SES-11 (podľa plánu sa tak stane v druhej polovici roku 2016).

Pokiaľ odhliadneme od spomínaných udalostí, rast výnosov skupiny bol pozitívny (pri rovnakom devízovom kurze). Rast sa dosiahol konkrétne pri infraštruktúre a službách v troch zo štyroch kľúčových trhových segmentov, v ktorých spoločnosť SES pôsobí (Video, Mobilita a Štátne inštitúcie), zatiaľ čo v oblasti Pevné dáta (Fixed Data) došlo k spomaleniu rastu.

Vykázaný ukazovateľ EBITDA sa zvýšil o 5,4 % na 1 106,5 milióna eur (pri nemennom devízovom kurze došlo k poklesu o 3,6 %). Prevádzkové výdavky boli 386,1 milióna eur a vzrástli teda o 8,2 %, pretože posilňujúci americký dolár ovplyvnil náklady skupiny vyjadrené práve v amerických dolároch. Prevádzkové výdavky boli pri konštantnom devízovom kurze stabilné, pretože nárast premenlivých nákladov na predaj, ktoré súvisia s dodatočnými výnosmi z poskytovania služieb, bol vyvážený nižšími nákladmi na infraštruktúru. Marža ukazovateľa EBITDA bola 74,1 % (za rovnaké obdobie roku 2014: 74,6 %).

Odpisy vo výške 440,1 milióna eur boli o 12,0 % vyššie ako v predchádzajúcom roku, a to výhradne z dôvodu silnejšieho amerického dolára. Pri nemennom devízovom kurze bola hodnota odpisov o 3,3 milióna eur (0,7 %) nižšia ako za rovnaké období roku 2014.

Zisk po zdanení vzrástol o 3,7 % na 473,5 milióna eur. Prispela k tomu skutočnosť, že čisté finančné náklady sa znížili o 20,8 milióna eur (16,8 %) na hodnotu 103,7 milióna eur. Toto zníženie zahŕňa kurzové zisky vo výške 31,6 milióna eur vyplývajúce najmä z posilnenia amerického dolára. 

Náklady skupiny na daň z príjmov dosiahli sumu 89,2 milióna eur (za rovnaké obdobie roku 2014: 75,2 milióna eur), a skutočná daňová sadzba teda bola 15,9 % (v rovnakom období roku 2014: 14,1 %).

Predovšetkým vplyvom zmien stavu nepeňažných prostriedkov spojených so začatím prevádzky spoločnosti O3b Networks predstavoval podiel na výsledkoch spoločných podnikov a pridružených subjektov, ktorý pripadol spoločnosti SES, stratu vo výške 95,5 milióna eur (za rovnaké obdobie roku 2014: strata v hodnote 17,2 milióna eur). V dôsledku toho dosiahol čistý zisk patriaci akcionárom spoločnosti SES hodnotu 375,5 milióna eur (za rovnaké obdobie roku 2014: 437,9 milióna eur).

Pomer čistých dlhov k ukazovateľu EBITDA k 30. septembru 2015 bol 2,62 (30. septembra 2014: 2,87).   

Prehľad finančných výsledkov za tretí štvrťrok roku 2015

Vykázané výnosy skupiny za tretí štvrťrok dosiahli výšku 493,5 milióna eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa teda zvýšili o 5,5 %. Pri nemennom devízovom kurze boli výnosy v porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2014 o 3,3 % nižšie, pretože nárast v nadväznosti na nové zmluvy o infraštruktúre a službách bol vyrovnaný vplyvom silnejšieho amerického dolára na niektorých zákazníkov v oblasti Fixed Data z medzinárodného segmentu a vplyvom prevedenia kapacity, ktorú zmluvne dohodla spoločnosť ARSAT, na jej vlastnú družicu.

Skupinový ukazovateľ EBITDA podľa vykázaných údajov vzrástol o 3,0 % na 366,5 milióna eur  (-5,8 % pri nemennom devízovom kurze), pretože výnosy sa síce zvýšili, ale zároveň došlo k nárastu prevádzkových výdavkov, a to vplyvom posilňujúceho amerického dolára a vyšších premenlivých nákladov na predaj spojených s nárastom výnosov z poskytovania služieb. Marža EBITDA vo výške 74,3 % (3. štvrťrok roku 2014: 76,1 %) zodpovedá hodnotám za posledných niekoľko štvrťrokov, vrátane marže EBITDA za finančný rok 2014 v hodnote 74,4 %.

Prevádzkový zisk dosiahol v treťom štvrťroku výšku 216,5 milióna eur (3. štvrťrok roku 2014: 219,0 miliónov eur).

 

MIESTNE TRHY

Od 30. septembra 2014 sa celkový počet televíznych kanálov vysielaných cez flotilu družíc spoločnosti SES zvýšil o 10,9 % na 7 115 kanálov. Počet TV kanálov s vysokým rozlíšením (HD) vzrástol o 18,6 % na 2 178 kanálov. (30,6 % všetkých TV kanálov), čo významne prispelo k celkovému nárastu. Globálna flotila družíc spoločnosti SES nesie viac ako 25 % HD TV kanálov z celého sveta, ktoré sú distribuované pomocou družíc, a SES je tak prevádzkovateľom s najvyšším počtom týchto prenášaných kanálov.

Plne kryté evidované zmluvy spoločnosti SES zostávajú na vysokej hodnote 7,1 miliardy eur a to vďaka novým zmluvám i predĺžením zmlúv, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia.

Európa

Európske výnosy boli za obdobie od začiatku roku 2015 do 30. septembra 2015 760,1 milióna eur a boli o 0,3 % vyššie ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku (alebo o 0,4 % vyššie pri rovnakom devízovom kurze, kde je rozdiel predovšetkým dôsledkom pohybov v zmenných kurzoch medzi eurom a SEK). Do výnosov sa tiež premietol predaj štyroch transpondérov spoločnosti Eutelsat (za rovnaké obdobie roku 2014 sa predalo 8 transpondérov). Pokiaľ odhliadneme od predaja transpondérov, európske výnosy boli dokonca ešte vyššie, a to vďaka novej infraštruktúre a európskym zmluvám o poskytovaní služieb.

Počas tretieho štvrťroka roku 2015 dosiahla spoločnosť SES ďalšie dôležité míľniky a pokročila v komerčnom využívaní televízie Ultra High Definition (UHD), čo je faktor, ktorý umožní ďalší rast v oblasti video. V júli 2015 spoločnosť SES zaistila ďalšiu zmluvu o komerčnom využití kapacít s firmou Sky Deutschland, popredným poskytovateľom platených TV služieb v Nemecku a Rakúsku, týkajúcu sa UHD vysielania s využitím orbitálnej pozície SES 19,2 stupňa východne.

V septembri 2015 potom nasledovala dlhodobá zmluva s TV Entertainment Reality Network (TERN) na zaistenie družicovej kapacity na pozícii 19,2 stupňa východne, vďaka ktorej sa bude môcť ponúkať nový nekódovaný kanál v kvalite HD a UHD. Tento kanál, INSIGHT, začal svoje vysielanie v októbri 2015 a v jeho ponuke sú moderne pojaté dokumentárne filmy, reality show a najnovšie populárne náučné programy doplnené o interaktívne nové formáty, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu cez sociálne siete. V septembri 2015 tiež začal na pozícii 19,2 stupňa východne vysielať kanál pearl.tv (ktorý podpísal prvú európsku zmluvu o vysielaní v kvalite UHD v máji 2015).

Spoločnosť SES stojí na samej špici vývoja v oblasti UHD a v septembri 2015 uskutočnila dve úspešné predvedenia prenosov v kvalite UHD High Dynamic Range (HDR). Počas týchto prenosov boli predstavené dva prvky, ktoré ešte viac umocnia zážitok zo sledovania televízie v UHD kvalite – HDR a Wide Colour Gamut (široká škála farieb), ktoré zaisťujú väčší kontrast a širšiu škálu farieb.

V záujme uspokojenia rastúceho dopytu zákazníkov, ktorí si prajú rozšíriť možnosť sledovania televízie o príjem obrazového vysielania z družice prostredníctvom rôznych zariadení využívajúcich internetové protokoly (IP), bola vyvinutá inovačná technológia SAT>IP. V apríli 2015 sa k spoločnosti SES pripojili HISPASAT, Panasonic, NAGRA, Ali Corporation a MaxLinear a vytvorili Združenie SAT>IP (SAT>IP Alliance), ktorého cieľom je podporiť vývoj a využitie technológie SAT>IP. Spoločnosť Eutelsat potom v septembri 2015 oznámila, že sa k združeniu pripája a podporí iniciatívu SAT>IP.     

V auguste 2015 uzavrela spoločnosť SES Techcom Services nové partnerstvo so spoločnosťou Post Telecom, ktorá je popredným špecialistom na informačné komunikačné technológie (ICT). Cieľom tohto partnerstva je vyvinúť a po celom svete ponúkať inteligentné informačné a komunikačné cloudové riešenia. V rámci uzatvoreného partnerstva budú jedinečné skúsenosti a znalosti oboch subjektov využité pri vyvíjaní a poskytovaní družicových a cloudových komunikačných riešení, ktoré uspokoja požiadavky zákazníkov v telekomunikačnom odvetví.

Severná Amerika

Výnosy v Severnej Amerike podľa vykázaných údajov od začiatku roku 2015 do 30. septembra 2015 vzrástli o 15,8 % na 292,8 milióna eur. Pri nemennom devízovom kurze boli výnosy o 4,1 % nižšie, najmä vplyvom zmlúv o predĺžení využitia kapacít s EchoStar pri družiciach AMC-15/AMC-16, ktorých platnosť vypršala po uplynutí prvotného desaťročného obdobia.     

V nadväznosti na niekoľko úspešných testov a predvedení prenosov v UHD kvalite v Severnej Amerike získala spoločnosť SES v septembri 2015 tri zmluvy na vysielanie UHD, vrátane vysielania prvého globálneho UHD kanálu na svete.

Kanál Fashion One 4K (v Európe známy ako Fashion 4K), ktorý je súčasťou poprednej televíznej siete zameranej na módu, voľný čas a životný štýl, sa prostredníctvom družíc spoločnosti SES vysiela v Severnej a Južnej Amerike a v Európe. Tento kanál je tiež dostupný v domácnostiach v Ázii a Tichomorí, na Strednom východe, v Austrálii a vo východnej časti Afriky. SES Platform Services (SES PS) navyše spolu so segmentom pozemného vysielania a s distribučnými službami poskytuje plne riadené vysielanie v kvalite Ultra HD.      

High 4K TV využíva kapacitu družice SES-3 na vysielanie multižánrového televízneho kanálu tradičného (lineárneho) káblového vysielania, ktorý bude ponúkať pestrú škálu obsahu od filmov a televíznych programov v UHD kvalite po športové prenosy a dokumenty. Družica SES-3 pracuje na pozícii 103 stupňov západne a je jednou z troch družíc (spoločne s družicou SES-1 na pozícii 101 stupňov západne a s družicou AMC-18 na 105 stupňoch západne), ktoré tvoria UHD platformu spoločnosti SES na orbitálnej pozícii nad Severnou Amerikou. Tieto tri telesá ponúkajú subjektom, ktoré poskytujú programové ponuky, možnosť osloviť divákov vo viac ako 100 miliónoch domácností prostredníctvom skutočne ľubovoľnej káblovej televízie, IP televízie a poskytovateľov vysielania priamo do domácností v tomto regióne.

Družica spoločnosti SES označovaná ako AMC-18 okrem toho zaisťuje šírenie nového UHD kanálu organizácie NASA, za ktorého tvorbou je Harmonic, popredný poskytovateľ infraštruktúry pre video prenosy. Kanál ukazuje krásu a veľkoleposť vesmíru pomocou obsahu, ktorý tvorí obrazový a video materiál vo vysokom rozlíšení získaný vďaka medzinárodnej vesmírnej stanici a ďalším projektom NASA a je doplnený o upravené staršie záznamy z predchádzajúcich aktivít.

Významnou oblasťou, v ktorej spoločnosť SES zaznamenáva rast, je mobilita. Spoločnosť SES v uplynulých dvoch štvrťrokoch rozšírila svoje obchodné vzťahy s organizáciou Global Eagle Entertainment (GEE), ktorá je významným dlhodobým zákazníkom spoločnosti SES, a to tak z pohľadu existujúcej flotily družíc, ako aj z pohľadu budúcej HTS kapacity (pri družiciach SES-12, SES-14 a SES-15). Vďaka tomu, že spoločnosť GEE zdvojnásobila globálne využívanie kapacít, môže svojim klientom ponúknuť pri cestovaní ešte lepšie zážitky. Spoločnosť SES pokračuje v rozširovaní kapacít a investícií do oblasti Mobilita, aby mohla čo najlepšie podporiť dlhodobých poskytovateľov služieb a pomôcť im ponúkať leteckým spoločnostiam v tomto dôležitom trhovom segmente výnimočné a jedinečné služby.

Divízia SES Government Solutions (SES GS) získala v sledovanom období nové zákazky od vlády USA. Divízia SES GS nadviazala na hosting systému Wide Area Augmentation System (WAAS), teda štrnásťročnú zmluvu uzatvorenú v apríli 2015, a rozšírila svoj vzťah s organizáciou Raytheon Integrated Defense Systems a s Federálnou leteckou správou (Federal Aviation Administration, FAA) tým, že s nimi podpísala zmluvu na vyvinutie a vybudovanie dvoch pozemných spojovacích staníc, ktoré podporia ďalšiu generáciu siete WAAS. Tieto spojovacie stanice budú prenášať dáta slúžiace na zvýšenie správnosti a dostupnosti systému Global Positioning System (GPS) na účely posádok lietadiel vo všetkých fázach letu. 

 

Medzinárodné výsledky

Medzinárodné výnosy dosiahli hodnotu 439,7 milióna eur (od začiatku roku 2015 do 30. októbra 2015) a podľa vykázaných údajov vzrástli o 11,1 %. Pri nemennom devízovom kurze boli výnosy o 7,3 % nižšie. V tomto výsledku sa prejavuje prevedenie kapacity, ktorú zmluvne dohodla spoločnosť ARSAT, na jej vlastnú družicu spolu s vplyvom posilňujúceho amerického dolára na niektorých zákazníkov z oblasti Fixed Data. Tento nepriaznivý vývoj bol čiastočne vyrovnaný nárastom vďaka novým zmluvám o zaistení kapacity a o poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú mnohých video a dátových aplikácií, najmä vďaka zmluvám so spoločnosťami StarTimes a YahLive.     

V júli 2015 uzavrela spoločnosť StarTimes zmluvu so spoločnosťou SES Platform Services o distribúcii TV kanálov pre zákazníkov StarTimes v subsaharskej Afrike, a to s využitím vysielacieho zariadenia spoločnosti SES PS v Nemecku. V súlade s touto novou zmluvou uzatvorenou na obdobie niekoľkých rokov bude SES PS poskytovať spoločnosti StarTime služby spojené s intervalom signálu, spracovaním obrazu a s odosielaním dát. StarTimes má v 16 afrických krajinách viac ako 5 miliónov predplatiteľov. V júni 2015 táto spoločnosť uzavrela zmluvu na ďalšiu kapacitu pri družici SES-5 na pozícii 5 stupňov východne, aby mohla ponúkať ešte lepší divácky zážitok vďaka kvalitnejšiemu televíznemu obsahu a väčšiemu počtu TV kanálov vo svojom DTH balíčku.

V októbri 2015 spoločnosť SES dohodla niekoľkoročnú zmluvu o zaistení kapacity s organizáciou Softwire Digital Solutions s cieľom zaistiť riešenie v oblasti elektronickej výučby (e-learning) v Nigérii. Softwire využije kapacitu družice NSS-10, ktorá sa nachádza na pozícii 37,5 stupňa západne a preklenie tak digitálnu a informačnú priepasť vo vidieckych oblastiach Nigérie, kde zaistí dôležitú možnosť elektronickej výučby, ktorá inak nie je k dispozícii.

O3b Networks   

Spoločnosť O3b Networks, v ktorej spoločnosť SES vlastní 45 % podiel, zavŕšila v septembri 2015 prvý rok svojej plnej prevádzky a jej činnosť sa ďalej úspešne rozvíja. O3b Networks sa vďaka 40 zákazníkom v 31 krajinách stáva najrýchlejšie rastúcou sieťou v histórii družicového vysielania, ktorá využíva výhody „optickej siete na oblohe“. Tieto výhody plynú z rozmiestnenia družíc na strednej obežnej dráhe s nízkou latenciou a vysokým výkonom.

O3b umožňuje prevádzkovateľom mobilných sietí ponúkať 3G a 4G/LTE služby i v odľahlých oblastiach zemegule, poskytovateľom internetových služieb zaisťovať prevádzku vo vysokorýchlostnom pásme na odľahlých ostrovoch a zámorských lodiach, spoločnostiam ťažiacim ropu a zemný plyn znižovať náklady a spríjemňovať život svojim pracovníkom a štátnym inštitúciám zvyšovať flexibilitu služieb a získavať výraznú strategickú výhodu.

V auguste 2015 dohodla divízia SES Government Solutions jednoročnú zmluvu s Národným oceánickým a atmosférickým úradom (NOAA) na poskytovanie služieb O3b a pozemného vybavenia Národnému úradu pre meteorologické služby (WSO) v hlavnom meste Americkej Samoy, ktorým je Pago Pago. Využitie služieb O3b umožní úradu NOAA rozšíriť širokopásmovú prepojiteľnosť mimo kontinentálnej časti USA, uľahčí šírenie predpovedí počasia a ďalších informácií a prehĺbi schopnosť aktualizovať predpoveďové modely a vydávať meteorologické varovania takmer v reálnom čase. Ďalšou výhodou je neprerušené vysokorýchlostné dátové spojenie.

ROZVOJ A VYUŽITIE FLOTILY DRUŽÍC

K 30. septembru 2015 obsahovala celosvetová flotila družíc spoločnosti SES celkovo 53 geostacionárnych družíc. Tie sú na strednej obežnej dráhe doplnené o 45 % podiel, ktorý SES vlastní v spoločnosti O3b, ktorej rozmiestnenie 12 HTS družíc ďalej znásobuje možnosti optimálneho poskytovania služieb a plnenia požiadaviek v oblasti Next Generation Data (NGD).

Využitie a prevádzkyschopnosť družíc

K 30. septembru 2015 bolo v rámci flotily družíc spoločnosti SES k dispozícii 1 502 transpondérov (k 30. septembru 2014: 1 534 dostupných transpondérov), z ktorých 1 086 sa skutočne využívalo (k 30. septembru 2014: 1 110 využívaných transpondérov). V treťom štvrťroku ubudlo oproti stavu v 3. štvrťroku roku 2014 z majetku spoločnosti SES 16 transpondérov, pretože spoločnosť ARSAT previedla kapacitu na pozíciu 72 stupňov západne z družice AMC-6 na svoju vlastnú družicu ARSAT-1. Táto družica v súčasnosti zaisťuje prevádzku všetkých transpondérov v pásme Ku pre Latinskú Ameriku zo svojej vlastnej orbitálnej pozície a spoločnosť SES už tieto frekvencie nemôže z družice AMC-6 prevádzkovať. Družica AMC-6 plní naďalej svoje úlohy pre účely Severnej Ameriky na 72 stupňoch západne.

Miera využitia družíc na úrovni skupiny k 30. septembru 2015 bola 72,3 % (30. septembra 2014: 72,4 %). Priemerný výnos z využitého transpondéra sa v žiadnom trhovom segmente ani na žiadnom z národných trhov, na ktorom sa služby spoločnosti SES využívajú, nezmenil.

Rozsah vplyvov zníženého výkonu, ktorý bol v prvej polovici roku 2015 zaznamenaný pri družiciach AMC-8 a AMC-10, sa zmiernil vďaka kapacite existujúcej flotily družíc skupiny. Počas sledovaného obdobia nedošlo pri ďalších družiciach k žiadnemu ďalšiemu výraznému obmedzeniu kapacity.

Plánované vypustenie nových satelitov   

Spoločnosť SES vypustí v období od konca roku 2015 do konca roku 2017 sedem nových družíc, ktoré zvýšia dostupnú kapacitu o 180 transpondérov (36 MHz) alebo o 12 % celkovej existujúcej kapacity. Kapacita v medzinárodnom segmente pritom stúpne o 21 %. Tri z týchto družíc (SES-12, SES-14 a SES-15) tiež ponesú celkovo HTS kapacitu v objeme 36 GHz, čo zodpovedá približne 250 transpondérom (36 MHz).

Družica

Región

Využitie

Dátum vypustenia

SES-91

Ázia a Tichomorie

Video, Dáta, Mobilita

4. štvrťrok roku 2015

SES-10

Latinská Amerika

Video, Dáta

2. polovica roku  2016

SES-11

Severná Amerika

Video

2. polovica roku  2016

SES-121

Ázia a Tichomorie

Video, Dáta, Mobilita

2. polovica roku  2017

SES-141

Latinská Amerika

Video, Dáta, Mobilita

2. polovica roku  2017

SES-151

Severná Amerika

Dáta, Mobilita, Štátne inštitúcie

2. polovica roku  2017

SES-16/GovSat2

Európa/Stredný východ a severná Afrika

Štátne inštitúcie

2. polovica roku  2017

DružiceSES-9, SES-12, SES-14 a SES-15 sa do svojich príslušných pozícií umiestnia pomocou elektrického vyzdvihnutia na obežnú dráhu; do prevádzky sa spravidla uvádzajú štyri až šesť mesiacov po vypustení

Zaistí LuxGovSat

 

VYSVETLENIE FINANČNÝCH VÝSLEDKOV

V súvislosti s aktuálnymi výsledkami platí vysvetlenie finančných výsledkov zverejnené spolu s výsledkami za prvú polovicu roku 2015 (dňa 24. júna 2015). Vysvetlenie finančných výsledkov spoločnosti SES vychádza z nominálnej prevádzkyschopnosti družíc a z harmonogramu uvádzania družíc do prevádzky.

Kompletné výnosy za rok 2015 budú podľa očakávania v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 3 % nižšie a ukazovateľ EBITDA o 3,5 % nižší (pri nezmenenom devízovom kurze), avšak na základe vykázaných hodnôt budú vyššie. Odhady spoločnosti SES týkajúce sa marže EBITDA sa stále pohybujú okolo 82 % pri činnostiach spojených s infraštruktúrou a medzi 14 a 18 % pri aktivitách týkajúcich sa poskytovania služieb.

Spoločnosť SES poskytne aktuálne vysvetlenie finančných výsledkov spolu s výsledkami za celý rok 2015. Dovtedy by mala byť vypustená družica SES-9.

Výsledky spoločnosti SES za celý rok 2015 budú oznámené dňa 26. februára 2016.    

PREVZIAŤ ÚPLNÉ ZNENIE VO FORMÁTE PDF

 

 

Sledujte nás na:
Twitteri:                                                twitter.com/SES_Satellites
LinkedIn:                                              www.linkedin.com/company/ses
Facebooku:                                          www.facebook.com/SES.YourSatelliteCompany
YouTube:                                              www.youtube.com/SESVideoChannel
Blogu:                                                   www.ses.com/blog
Obrázky a videá SES nájdete na:         www.ses.com/4245221/library
Štúdie SES sú dostupné na:                 www.ses.com/18681915/white-papers

 

O spoločnosti SES 

SES (NYSE Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) je vedúci satelitný operátor na svete, ktorého globálna satelitná flotila zahŕňa vyše 50 geostacionárnych satelitov. Spoločnosť poskytuje satelitné komunikačné služby pre vysielateľov, poskytovateľov multimediálneho obsahu, poskytovateľov mobilných, telekomunikačných a internetových služieb, ako aj pre ďalšie súkromné a vládne organizácie po celom svete. 

Pre spoločnosť SES sú v satelitnom odvetví dôležité dlhotrvajúce obchodné vzťahy, vysoká kvalita služieb a maximálna profesionalita. Kultúrne odlišné regionálne tímy SES sú umiestnené po celom svete a úzko spolupracujú so zákazníkmi, aby splnili ich špecifické požiadavky na satelitnú kapacitu.

Spoločnosť SES vlastní podiel vo firme O3b Networks, ktorá sa špecializuje na budovanie satelitných sietí budúcej generácie, v rámci ktorých kombinuje satelitný dosah s optickou rýchlosťou prenosu dát.

Ďalšie informácie o spoločnosti SES nájdete na www.ses.com.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Viktor Škulec
PRAM Consulting +421 917 654 602
viktor.skulec@pram.sk