SVETOVÁ RÁDIOKOMUNIKAČNÁ KONFERENCIA 2015 ROZHODLA O TOM, ŽE SATELITNÉ SPEKTRUM JE PRE BUDÚCU VÍZIU GLOBÁLNEJ KONEKTIVITY KĽÚČOVÉ

27 Nov 2015

Dlhodobé poskytovanie inovatívnych satelitných služieb zaujíma kľúčovú úlohu vedľa bezdrôtových a ďalších doplnkových technológií

ŽENEVA, Švajčiarsko – Svetové vlády jasne potvrdili význam celého radu životne dôležitých a nenahraditeľných služieb, ktoré sa dnes poskytujú prostredníctvom satelitov. Zároveň s tým sa dohodli na jasnom rámci pre budúci prístup k satelitnému spektru pre zaistenie najmodernejších satelitných komunikácií. To sa podarilo dosiahnuť vďaka dohode o vyhradení a vytvorení nového dodatočného spektra pre pevné a mobilné riešenia slúžiace na zaistenie celého radu video, televíznych a dátových služieb, pre rozšírenie prístupu k Internetu a pre premostenie „digitálnej priepasti“ pre miliardy ľudí na celom svete.

Medzivládne rozhodnutie o podpore satelitného spektra sa prijalo v závere Medzinárodnej Svetovej rádiokomunikačnej konferencie (WRC) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), pričom dohody dosiahnuté zástupcami jednotlivých krajín odrážajú komplexnú stratégiu, v rámci ktorej je unikátna ponuka služieb satelitnej konektivity s vysokou hodnotou neoddeliteľnou súčasťou portfólia synergických technológií.

„WRC-15 bola celosvetovým obratom vo vnímaní budúcej hodnoty satelitných služieb. Ako národné orgány jednotlivých krajín, tak predseda WRC, pán Festus Daudu – potvrdili svoj záujem na zaistení konektivity pre všetkých,“ píše sa v spoločnom vyhlásení koalície asociácií zastupujúcich satelitné odvetvie.  „Tieto rozhodnutia poskytujú celému satelitnému odvetviu potrebnú stabilitu, vďaka ktorej môže plne využiť svoje silné stránky a prispieť k naplneniu vízie vyjadrenej delegátmi WRC.“

 

Medzi kľúčové rozhodnutia prijaté v priebehu WRC patria:

L-pásmo:  WRC-15 sa vyhla identifikácii spektra pre L-pásmo, ktoré používajú poskytovatelia mobilných satelitných služieb po celom svete, pre IMT. V rámci konferencie bolo pri IMT identifikované pásmo 1 427 – 1 518 MHz, pričom ITU-R bola požiadaná o stanovenie technických opatrení na zaistenie kompatibility s mobilnými satelitnými službami v susednom pásme (1 518 – 1 559 MHz).  

C-pásmo: WRC-15 znovu potvrdila potrebu ochrany kritických pevných satelitných služieb (FSS) po celom svete v rámci tohto jedinečného pásma. Spodných 200 MHz downlink frekvencií v C-pásme (3 400 – 3 600 MHz) je určené pre IMT v ITU regiónoch 1 a 2; niekoľko krajín z regiónu 3 podpíše dodatok umožňujúci potenciálne IMT využitie týchto 200 MHz, zatiaľ čo absolútna väčšina regiónu bude pokračovať v používaní tohto pásma bez akejkoľvek zmeny. Pri pásme 3 600 – 4 200 MHz sa prijalo stanovisko „bezo zmien“, pričom iba v regióne 2 sa dohodol dodatok sprístupňujúci IMT pre niekoľko krajín v pásme 3 600 – 3 700 MHz. Rozhodnutie „bezo zmien“ znamená, že jednotlivé krajiny uznali kľúčovú úlohu a široké využitie týchto frekvenčných pásiem na satelitné služby. Všade, kde sa IMT používajú, budú sa prísne dodržiavať pravidlá ochrany vzhľadom na susedné krajiny. Okrem toho konferencia zamietla návrh na pridelenie uplink frekvencií (5 925 – 6 425 MHz) v C-pásme pre IMT.

Ku-pásmo: S cieľom vyriešenia nerovnováhy v spektre pre Ku-pásmo sa počas WRC-15 identifikovalo dodatočné spektrum pre FSS systémy v rozmedzí 10 – 17 GHz. Konferencia schválila alokáciu pásma 13,4 – 13,65 GHz pre downlink v regióne 1 (EMEA). Zároveň sa schválila alokácia v pásme 14,5 – 14,8 GHz v niekoľkých krajinách sveta.

Budúce pásma pre 5G: Konferencia rozhodla, že do programu nasledujúcej WRC-19, ktorej úlohou bude identifikácia nových frekvenčných pásiem pre budúce IMT/5G, nebudú zahrnuté žiadne globálne harmonizované pásma pre pevné satelitné služby, mobilné satelitné služby či služby satelitného vysielania v pásmach C, Ku alebo Ka. V rámci rokovaní mnohí zástupcovia zo všetkých svetových regiónov vyjadrili silný odpor k preverovaniu pásma Ka pre IMT/5G, čím znovu potvrdili dôveru konferencie v myšlienku, že satelitné technológie sú kľúčovým hráčom v digitálnom ekosystéme budúcnosti.

ESIMs: Konferencia prijala nové predpisy uľahčujúce prevádzku pohyblivých pozemných staníc (Earth Stations in Motion – ESIMs) v časti satelitného spektra v pásme Ka (19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz). Stanice ESIMs fungujúce v tomto pásme poskytujú širokopásmovú satelitnú konektivitu mobilným terminálom, ako sú plavidlá či lietadlá. Nové predpisy prijaté WRC-15 uľahčia globálny roaming takých terminálov a zároveň pomôžu ochrániť ďalšie služby a aplikácie pred rušením.

Ostatné: V priebehu WRC-15 bolo schválených niekoľko položiek programu ďalších konferencií, ktoré umožnia ďalší rast satelitného odvetvia. Boli schválené štúdie pre WRC-19 týkajúce sa dodatočného FSS spektra v pásme 51,4 – 52,4 GHz. Konferencia tiež schválila ďalšie body programu pre WRC-23 týkajúce sa dodatočného satelitného spektra v pásme 37,5 – 39,5 GHz. Po horúcej debate konferencia tiež prijala rozhodnutie, ktoré otvára cestu k povoleniu používania FSS spojov pre bezpilotné vzdušné systémy (Unmanned Aerial Systems – UAS).

 

Poznámka pre redaktorov:    

Autormi tejto tlačovej správy sú Asia Pacific Satellite Communications Council (APSCC), Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA), EMEA Satellite Operators’ Association (ESOA), Global VSAT Forum (GVF), Interference Reduction Group (IRG), Satellite Industry Association (SIA), Society of Satellite Professionals International (SSPI), World Teleport Association (WTA) a ďalšie medzinárodné asociácie satelitného odvetvia.   

 

Pre ďalšie informácie navštívte: www.satellite-spectrum-initiative.com

 

  

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Aarti Holla Maini
EMEA Satellite Operators Association (ESOA)
Tel: +32(2) 550 3575
sg@esoa.net
www.esoa.net